Porada 3 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Porada 3

Informacje


D
ziałania i cele placówki


1) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży we współpracy z rodzicami, nauczycielami, instytucjami lokalnymi i ponadlokalnymi.
2) Udzielanie szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
       - badania, terapia,  porady, konsultacje, prelekcje, wykłady, spotkania
         z nauczycielami, rodzicami.
Elementy koncepcji:
1)  Kompleksowa opieka nad dziećmi od najwcześniejszych lat  życia poprzez podjęcie oddziaływań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych,
        - diagnoza  (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna ),
        - terapia  (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, WWR, EEG-Biofeedback, Trening Zastępowania Agresji ),
        - porady dla uczniów, rodziców, nauczycieli, instytucji,
        - współpraca z innymi specjalistami ( psychologami, pedagogami, logopedami, lekarzami ).
2)  Ciągłe podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( doskonalenie zawodowe pracowników ).
3) Rozwijanie współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się udzielaniem pomocy dzieciom i rodzinie.

Działania poradni:
• diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
• wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych poprzez:
- motywowanie do nauki i zajęć poznawczych,
- edukację rodziców i dzieci w zakresie higieny psychicznej - udzielanie
porad dotyczących planowania i organizowania czasu poświęconego na naukę własną i spędzanie wolnego czasu w sposób konstruktywny,
- pomoc młodzieży w  rozwiązywaniu problemów wieku dorastania,
• prowadzenie terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz wspomaganie ich rodzin obejmujące:
a. terapię psychologiczną dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i somatyczno-wegetatywnymi, dzieci z zaburzeniami adaptacyjno – społecznymi, po próbach samobójczych, praca terapeutyczna  wspierająca rodzinę w sytuacji konfliktowej (rozwód rodziców) i kryzysowej ( śmierć członka rodziny).
b.  terapię pedagogiczną dla dzieci z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno-motorycznych, dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja),
c. terapię  logopedyczną dla dzieci z wadą wymowy, dzieci jąkających się, dzieci autystycznych, dzieci niedosłyszących, dzieci ze schorzeniami neurologicznymi  (np. mózgowe porażenie dziecięce), z rozszczepami  podniebienia i warg,
d. terapia eeg – biofeedback dla dzieci z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi,
e. Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci 0-5 lat nie uczęszczających do przedszkola z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
• prowadzenie poradnictwa  zawodowego uczniom gimnazjum w wyborze szkoly ponadgimnazjalnej, uczniom szkół ponadgimnazjalnych w wyborze kierunku dalszego kształcenia,
• prowadzenie przesiewowych badań dojrzałości szkolnej  dzieci 6-letnich ( oddziaływania kompleksowe ).
• udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, poprzez diagnozę psych., ped, log., udzielanie porad dydaktyczno-wychowawczych, instruowanie nt konieczności monitorowania postępów dzieci w nauce.
• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu, internetu poprzez indywidualne rozmowy z uczniami gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz indywidualne i grupowe spotkania z rodzicami nt. infoholizmu, zagrożeń od Internetu oraz sposobów radzenia sobie z tym problemem i innych problemów,
•  wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny:
- warsztaty dla rodziców na temat: „Pomoc dziecku dyslektycznemu w nauce”, Sposoby utrwalania prawidłowych wzorców artykulacyjnych w domu”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem?”, „Jak złagodzić przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum?”
• współpracowanie ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się poprzez zbieranie informacji o trudnościach dzieci w czytaniu i pisaniu od nauczycieli – konsultacja bezpośrednia, telefoniczna, analiza opinii ze szkoły, kontakt z nauczycielem w szkole,
• współpracowanie ze szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz planów działań wspierających i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach poprzez uczestniczenie w zespole do spraw rewalidacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lwówku Śląskim oraz indywidualne rozmowy z nauczycielami, pedagogami i psychologami Szkoły Specjalnej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim,
•  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, udział w spotkaniach z nauczycielami, w zespołach interwencyjno – mediacyjnych dotyczących zaburzeń zachowania u ucznia z ADHD i wypracowania sposobów optymalizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego w związku z ujawnianym zaburzeniem, udzielanie wskazówek nauczycielom przedszkoli po logopedycznych badaniach przesiewowych dzieci, udział w radach pedagogicznych w celu przedstawiania oferty poradni i udzielania porad metodycznych dotyczących obniżenia wieku szkolnego,  wspierania szkół niepublicznych prowadzonych przez stowarzyszenie rodziców, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli dotyczących dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego,  
• prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego w formie warsztatów dla rodziców  Gimnazjum we Wleniu „Problemy wieku dorastania”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem”,  wykorzystywanie w pracy z dziećmi i rodzicami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju programu profilaktyczno-wychowawczego – „Prorodzinny program wspierania rozwoju małego dziecka”, prowadzenie treningu zastępowania agresji z grupą piłkarzy miejscowego klubu sportowego „Czarni” w Lwówku Śl., praca socjoterapeutyczna  z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, przygotowywanie i udostępnianie materiałów informacyjno-szkoleniowych rodzicom na temat postępowania z dzieckiem z ADHD,  wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym, leworęcznym dla rodziców i nauczycieli, obserwowanie zachowania dzieci z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju w środowisku przedszkolnym i szkolnym i domowym celem pogłębienia diagnozy psychologicznej,   
• udzielanie, we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji w Lwówku Śl. i Biblioteką Pedagogiczną w Lwówku Śl. wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom, specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach poprzez prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, Warsztatem Terapii Zajęciowej i Zespołem Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim  poprzez konsultacje i poradnictwo dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
• współpracowanie z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie w celu wspierania jej w realizowaniu jej funkcji edukacyjno - wychowawczej,
- wykonywanie badań psychologiczno - pedagogiczno - logopedycznych na potrzeby Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności  w Lwówku Śl.,
- pomaganie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śl.,
w wyszukiwaniu placówek edukacyjno – wychowawczych odpowiednich do rodzaju dysfunkcji dziecka,
- wspomaganie szkół dotyczące organizowania szkoleń dla nauczycieli dotyczących  obniżenia wieku szkolnego, dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka, stosowania zasad pracy z dzieckiem leworęcznym, etapy rozwoju mowy  dziecka i profilaktyka zaburzeń artykulacji we współpracy z  Powiatowym Centrum Edukacji i Biblioteką Pedagogiczną w Lwówku Śl.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego